top of page

Algemene Voorwaarden Doggyland

 

Hondenschool & Hondendagopvang

Definities

 1. Doggyland : Doggyland, gevestigd te Utrecht Onder KvK nr. 81299788.

 2. Klant: degene met wie Doggyland een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Doggyland en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Doggyland.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die doggyland hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw, reiskosten en verzendkosten maar exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 2. Doggyland kan alle prijzen op de website of anderszins kenbaar gemaakt voor zowel diensten als producten te allen tijde wijzigen.

 3. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden, naar aanleiding van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 2. Tenzij deze verhoging gevolg is van een wettelijke regeling.

 4. De prijs met betrekking tot diensten worden door Doggyland vastgesteld op de werkelijk bestede uren.

 5. De prijs wordt berekent volgens de gebruikelijke uurtarieven van Doggyland, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden verricht zijn. Behalve wanneer er schriftelijk een afwijkend uurtarief is vastgesteld.

 6. Doggyland is toegestaan ten alle tijden om 10% van de richtprijs af te wijken.

 7. Indien de prijs hoger dan 10% uitvalt, zal Doggyland de wijziging rechtvaardigen.

 8. Indien de prijs meer dan 10% hoger uitvalt, is de klant in zijn recht om de opdracht te laten vervallen.

 9. Doggyland heeft het recht prijzen jaarlijks aan te passen.

 10. Voorafgaand aan de prijsaanpassingen zal Doggyland dit meedelen aan de klant.

 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Doggyland op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijs verhoging. Tenzij de klant gebonden is aan een abonnement.

 

Betalingstermijn en betalingen

 1. Doggyland mag bij een overeenkomst 50% van het bedrag verlangen als aanbetaling.

 2. De klant dient betalingen binnen 14 dagen na aanlevering van het product te hebben voldaan.

 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Doggyland de klant een aanmaning hoeft te versturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

 4. Doggyland behoudt het recht om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Doggyland gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijk incassokosten en eventuele schadevergoeding  verschuldigd aan Doggyland.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt mag Doggyland de diensten en producten weigeren te leveren, tot de betalingsverplichting is voldaan.

 5. Wanneer de klant medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Doggyland weigert, is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Doggyland te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuimd is, is Doggyland gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

 2. Wanneer de klant op de hoogte is gesteld van de ingeroepen recht van reclame, zal de klant het product waar het recht betrekking op heeft, zo snel mogelijk retourneren aan Doggyland.

 3. De kosten voor het terugbrengen of halen van prodcuten komt voor de rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. De consument mag een online aankoop tijdens de 14 dagen bedenktijd zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 • Het product niet bederft, zoals de hondensnacks

 • Het product niet gebruikt is

 • Het geen product is dat speciaal voor de klant gemaakt is

   2. De bedenk tijd van 14 dagen vermeld in onderdeel 1, start vanaf.

 • 1 dag na dat het product besteld is. Mits er geen aantoonbare vertraging in de levering is

 • De klant het eerste product van het abonnement heeft ontvangen

 • Wanneer de klant de eerste dienst heeft ontvangen, de kosten van de al geleverde diensten worden niet terugbetaald.

   3. De consument kan zijn herroeppingsrecht kenbaar maken via Info@Doggy-land.nl

   4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na de herroepingsrecht te retourneren naar Doggyland,                Wanneer het product niet binnen 14 dagen geretourneerd is vervalt de herroepingsrecht.

Vergoeding van bezorgkosten / retourkosten

 1. De bezorg kosten na retourneren worden niet vergoed.

 2. De klant ontvangt binnen 14 dagen na aankomst van geroutineerd product voldaan aan de eisen genoemd in lid 1 herroeping recht de aanbetaling van de klant terugbetalen.

Retentierecht

 1. Doggyland kan beroep doen op zijn retentierecht in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant zijn openstaande rekeningen ten aanzien van Doggyland heeft betaald. Tenzij anders besproken met de eigenaar van Doggyland.

 2. Doggyland is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Doggyland blijft eigenaar van de geleverde producten totdat de klant de volledige betalingsverplichtingen ten aanzien van Doggyland op grond van de afgesproken overeenkomst voldaan heeft.

 2. Wanneer deze overeenkomsten niet voldaan zijn heeft kan Doggyland beroep doen op het eigendomsvoorbehoud en de producten en diensten terugnemen.

 3. Wanneer het eigendom niet overgegaan is naar de klant mag de klant de producten niet verpanden.

Levering

 1. Leveringen vinden plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Leveringen van online bestelde producten vindt plaats op de klant aangegeven adres.

 3. Indien de klant de kosten voor het bedrag niet tijdig betaald heeft Doggyland het recht op zijn verplichtingen op te schorten.

 4. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Doggyland kan tegenwerpen.

 

Levertijd

 1. De opgegeven levertijden door Doggyland zijn indicatief en geven de klant geen recht op ontbinding of schadevergoeding wanneer de tijden overschrijden worden.

 2. De levertijd start op het moment dat de klant de betaling heeft voltooid.

 3. Wanneer Doggyland niet  de opgegeven levertijd kan nakomen heeft de klant geen recht op een schadevergoeding of ontbinding, Pas wanneer Doggyland niet binnen de 14 dagen na de daartoe schriftelijke levertijd kan leveren is er recht op ontbinding en schadevergoeding.

Feitelijke levering

 1. De klant dient ervoor te zorgen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

 1. De transportkosten zijn voor de rekening van de klant.

Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant voor het product in ontvangst te nemen een aantekening op het product te laten maken door de bezorger. Bij gebrek hieraan is Doggyland niet aansprakelijk voor eventuele schade.

 2. Wanneer de klant zelf voor het transport zorgt, dient de klant bij aannamen het product en verpakking te controleren. Bij schaden dient dit direct aangegeven te worden, voor een vervangend product. Bij latere meldingen van schaden is Doggyland niet aansprakelijk.

 

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten op een later termijn dan de overeengekomen leveringsdatum afneemt, is het risico op verlies van kwaliteit geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van de voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Garantie

 1. Wanneer de klant een overeenkomst met een trainer zijn aangegaan, bevat dit voor Doggyland enkel een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

 2. De garantie op de producten van Doggyland valt uitsluitend op  de toepassing van defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk€ fabricage, constructie of materiaal.

 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage, schade ontstaan door ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product of nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Doggyland voert de overeenkomst naar het beste inzicht en vermogen van de eisen op de overeenkomst uit.

 2. Doggyland heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Doggyland op tijd kan starten met de uitvoering van de overeenkomst

 4. Wanneer de klant er voor zorgt dat Doggyland niet tijdig kan starten met de uitvoering van de overeenkomst, worden de uren en kosten van de effecten daarvan verrekend aan de klanten.

Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Doggyland tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Doggyland geleverde producten en/of diensten

 

Klachten

 1. De klant dient het product of dienst geleverd door Doggyland zo spoedig mogelijk te inspecteren op eventuele tekortkomingen.

 2. Wanneer het geleverde product of dienst niet voldoet aan de overeenkomst, dient de klant Doggyland daarvan zo spoedig mogelijk (binnen 1 maand) op te hoogte te stellen.

 3. De klant geeft bij een klacht zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Doggyland in staat is hierop adequaat te reageren.

 4. De klant moet kunnen aantonen dat de tekortkoming daadwerkelijk betrekking heeft op de overeenkomst tussen de partijen.

 5. Indien een klacht betrekking heeft op een lopende dienst, kan dit er niet voor zorgen dat Doggyland gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient schriftelijk kenbaar te maken aan Doggyland wanneer er ingebrekestellingen zijn.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te zorgen dat de ingebrekestelling Doggyland ook op tijd bereikt.

 

Aansprakelijkheid Doggyland

 1. Doggyland is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Doggyland aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst

 3. Doggyland is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals schade die uw hond aanricht aan derden of wanneer u schade oploopt door een hond van een derde partij.

 4. Indien Doggyland aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van(bolledige)uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding e of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

 1. Elk recht van de klant op schadevergoeding van Doggyland vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het burgerlijk wetboek.

 

Recht op ontbinding

 1. De klant mag de overeenkomst ontbinden, wanneer Doggyland de overeenkomst tekortschiet, tenzij de tekortschieting door de bijzondere aard van de situatie is.

 2. Wanneer de verplichting door Doggyland tijdelijk of blijvend onmogelijk zijn door Doggyland. Dan kan er ontbinding plaatsvinden nadat Doggyland in verzuim is.

 3. Doggyland heeft het recht om de overeenkomst met de klant te ontbinden, Dit kan plaatsvinden wanneer de klant zijn deel van de overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Wanneer de overeenkomst vastgelegd is maar het voor de voltooiing van de overeenkomst wijzigingen moeten plaatsvinden, kan de overeenkomst aangepast worden.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Doggyland is ten alle tijden gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. De wijzigingen kunnen ten alle tijden worden toegepast.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen vooraf met klanten besproken worden die al in een overeenkomst zijn.

 4. Consumenten zijn in hun recht om bij een besproken grote wijziging van de algemene voorwaarden hun lopende overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten.

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen de partijen kunnen niet aan een derde partij worden overgedragen zonder schriftelijke instemming van Doggyland.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Doggyland is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Algemene Voorwaarden honden vakantieopvang

 

Artikel 1 - Inhoud
Doggyland biedt een internetplatform aan, waarmee zij het contact tussen baasjes en oppas-aanbieders faciliteert. Doggyland is géén bemiddelingsinstantie en gaat niet over het contract afgesproken tussen de oppasser en klant. 

Doggyland heeft de inhoud van de website met zorg samengesteld. Echter de informatie op de website is van de derde partij (oppassers), de derde partij is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de genoemde informatie.

Doggyland draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de geplaatste advertenties en/of de kwaliteit en gedragingen van de baasjes en/of oppassers.

Artikel 2 - Gegevens
Wanneer je gebruik wilt maken van de dienst, moet u ervoor zorgen dat uw gegevens (Adres, bankrekeningnummer, e-mail, naam) volledig en correct zijn. U garandeert ook dat u de (rechts)persoon bent die u meedeelt te zijn en dat u bevoegd bent gebruik te maken van onze dienst.

Door je aan te melden bij Doggyland, komt uw profiel op de website terecht. Dit betekent dat deze gegevens openbaar doorzoekbaar wordt. Dit betekent ook dat zoekmachines (zoals google) uw profiel kunnen weergeven.

De opgestuurde gegevens worden gebruikt om derden in staat te stellen om een overeenkomst vast te stellen. Doggyland heeft respect voor uw privacy en zal de gegevens niet voor andere doeleinde gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. Echter kan Doggyland hier een uitzondering in maken indien misbruik (artikel 14) van de website gemaakt wordt.

Artikel 3 - Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten wat samenhangt met de dienst waaronder de rechten op de afbeeldingen, databestanden, foto`s, teksten, vormgeving en overige materialen, berusten zich bij Doggyland, indien er auteurs-, handelsrechten of andere rechten in of door geplaatste advertenties worden geschonden, is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. De gebruiker vrijwaart Doggyland.nl voor alle aanspraken , uit welke hoofde dan ook, te zake.

Artikel 4 - Aansprakelijkheid
Doggyland brengt de vraag en aanbod van de huisdierenopvang bij elkaar. Doggyland is géén bemiddelingsinstantie en heeft nimmer te gelden als contractpartij voor wat betreft de te verlenen huisdieroppas.

Doggyland is en draagt geen verantwoordelijkheid voor de geselecteerde huisdieren en hun huisdiereneigenaren en/ of de huisdierenoppassers en de kwaliteit van hun werkzaamheden. De eigenaar maakt zelf een keuze welke huisdieroppasser die selecteert en doet zelf research naar de oppasser op basis van uw eigen wensen en criteria.

Het contact leggen en onderhouden met een huisdierenoppas is geheel op eigen risico en initiatief.

De keuze wie u zorg voor uw hond(en) toe vertrouwd en de beslissing om iemand zorg over uw hond(en) toe te vertrouwen is volledig aan u en door u gemaakt. Doggyland is niet aansprakelijk voor (materiële en/of immateriële en/of gevolg) schade die voortkomt uit geplaatste advertenties of geselecteerde kandidaten. Mocht een dierenoppas of baas niet betrouwbaar te zijn, dan horen wij hier graag over van u via de e-mail Info@doggy-land.nl.

4.1 Doggyland kan niet garanderen dat al haar diensten altijd zullen voldoen aan de verwachtingen die u stelt. Daarnaast kunnen we niet garanderen dat het online platform altijd foutloos zal functioneren.  

Artikel 5 - Aansprakelijkheid huisdiereigenaren
De baasjes zijn er bewust van dat de baasjes volgens de wet – artikel 6:179 BW – onder omstandigheden aansprakelijk kunnen zijn voor schade veroorzaakt door hun huisdier tijdens het oppassen ook als hun huisdier zonder hun bij de oppas is.

5.1 De baasjes beschikken over een WA-verzekering voor henzelf die ook toegepast kan worden op hun huisdier (normaal is dit al het geval).

Artikel 6 - Uitsluiting
Wanneer u niet (of tijdelijk) de betalingscondities in acht neemt en/of in gebreke blijft met tijdige betaling en/of u handelt in strijd met deze algemene voorwaarden is Doggyland bevoegd u te ontzeggen van de website.

Daarnaast is Doggyland in zijn recht om de overeenkomst met u meteen en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of op te zeggen, indien u als gebruiker niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor u uit het gebruik van dit platform en/of de algemene voorwaarden voortvloeien.

Doggyland heeft het recht om in de voorkomende gevallen rechtsmaatregelen tegen u te nemen. Daarnaast heeft Doggyland het recht om gegevens van u uit de database te verwijderen, zonder toelichting te geven. Deze website is alleen bedoeld voor contact tussen huisdiereigenaren, oppassen en opvangorganisaties ten behoeve van huisdieropvang. Om op te mogen passen is er een minimum leeftijd van 15 jaar of ouder. Voor het gebruik van de dienst geld een minimum leeftijd van 18 jaar.

De gebruiker heeft bij uitsluiting geen recht op restitutie van aankopen. 

 

 

Artikel 7 - Verwijzingen
Doggyland is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites van adverteerders en/of deelnemers aan de website.

Artikel 8 - Vrijwaring
U vrijwaart Doggyland volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden die op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houden met gebruikmaking van onze website en/of een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze website.

Artikel 9 - Beveiliging
Doggyland probeert zich naar alle redelijkheid haar systemen te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende maatregelen. Echter kan Doggyland nooit garanderen dat onrechtmatig gebruik niet zal geschieden. Tevens kan Doggyland niet garanderen dat het platform altijd en op elk moment van de dag bereikbaar is.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid m.b.t. gebruik website
Doggyland is niet aansprakelijk, voor schade, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of ontstaan uit het gebruik van de website. Doggyland is niet aansprakelijk voor schade die samenhangt met het gebruik van Doggyland, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Doggyland. In dat geval is de aansprakelijkheid van Doggyland beperkt tot het bedrag dat de gebruiker heeft betaald voor het gebruik van Doggyland met een maximum van € 500,-. 

Artikel 11 - Niet-particulier gebruik
Niet-particulier gebruik van de website door organisaties zoals bemiddelingsbureaus is niet toegestaan. Niet particulier gebruik door organisaties zoals huisdierenpensions, professionele huisdierenopvang en/of andere bedrijven is alleen toegestaan in overleg.

Doggyland heeft het recht om bij overtreding van deze bepaling (dit ter uitsluitende beoordeling door Doggyland) gebruikers te blokkeren. De overtredende gebruiker heeft in dat geval geen recht op restitutie van de aankopen. Uw profiel wordt verwijderd en gebruikers waarmee u in contact bent gekomen worden, indien noodzakelijk volgens Doggyland geïnformeerd over de overtreding. Doggyland is in zijn recht zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling, en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,00 (zegge: één duizend euro) op te leggen bij overtreding van het bepaalde in dit artikel. Wordt nadien opnieuw overtreding van het bepaalde in dit artikel geconstateerd, dan bedraagt de direct opeisbare boeten € 5.000,- (zegge: vijf duizend euro) voor elke volgende overtreding.

Artikel 12 - Overmacht
Wanneer een verplichting niet kan worden uitgevoerd als gevolg van een gebeurtenis waarvan redelijkerwijs gesteld kan worden dat deze zich buiten de invloedsfeer van Doggyland bevindt en niet redelijkerwijs kon worden voorzien op het moment dat de overeenkomst werd gesloten kan Doggyland een overeenkomst opschorten. Voorbeelden van zulke gebeurtenissen zijn: Uitsluiting, brand, diefstal, waterschade, sabotage, vandalisme, telecommunicatiestoring of staking.

 

Artikel 13 - Klachten en wensen
Gebruikers van het platform zullen eventuele klachten en wensen schriftelijk bij Doggyland indienen.

Artikel 14 - Misbruik
Wij verstaan onder ‘Misbruik’: het versturen van berichten aan andere gebruikers waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, gebruik van het platform anders dan het zoeken of aanbieden van huisdierenopvang en/of huisdierenoppas, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming en gebruikmaking van deze dienst op een wijze waarvoor de dienst niet bedoeld is. Daarnaast worden onwettige handelingen of klachten daarover samenhangend met of voortvloeiend uit het gebruik van deze dienst onder misbruik verstaan.

14.1 Doggyland kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen wanneer er misbruik is voortgekomen, dit kan zonder voorafgaande mededeling aan of overleg met de gebruiker gebeuren.

14.2 Doggyland is gerechtigd zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling, en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per feit van misbruik aan de gebruiker in rekening te brengen. Daarnaast behoudt Doggyland het recht om nadere (rechts)maatregelen tegen de gebruiker te nemen en van deze vergoeding te vorderen naar aanleiding van schade die is ontstaan als gevolg van misbruik door de gebruiker.

Nederlands Recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Doggyland aangepast worden. We adviseren dan ook stellig deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

bottom of page